EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

The English club s.r.o., IČ: 17998066 se sídlem Údolní 75, 72529 Ostrava Petřkovice (dále jen Školitel).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Školitelem a klientem.
 2. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u Školitele objednala službu.
 3. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Službou se pro účely těchto VOP rozumí kurzy dle nabídky Školitele.

II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smluvní vztah mezi Školitelem a klientem vzniká na základě Školitelem potvrzené písemné či elektronické přihlášky ke kurzu.
 2. Školitel se zavazuje, že dá nejpozději do 7 pracovních dnů na vědomí, zda přihlášku, resp. objednávku potvrzuje či nikoli. Školitel je oprávněn potvrzení objednávky podmínit úhradou zálohové platby ze strany klienta.
 3. Smlouva mezi Školitelem a klientem je uzavřena okamžikem, kdy Školitel potvrdí klientovu objednávku.

III. ZPŮSOB A FORMY PLACENÍ

 1. Platbu za zboží nebo služby lze provést:
 • hotově v místě sídla/provozovny Školitele;
 • bezhotovostním převodem na účet Školitele, přičemž platební informace budou klientovi zaslány na jeho emailovou adresu;
 • platbou kartou či benefitní kartou na terminálu na pobočce či přes webové rozhraní
 1. Po obdržení požadované peněžní částky zašle Školitel klientovi daňový doklad, kterým bude potvrzeno přijetí platby Školitelem. Shora uvedený postup platí i v případě, kdy za klienta hradí tuto platbu jeho zaměstnavatel.
 2. Školitel je oprávněn požadovat zálohové faktury.

IV. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO KURZY

 1. Pro každý kurz je stanoven minimální počet studentů (klientů). Při nižším počtu studentů si Školitel vyhrazuje právo kurz nezahájit. V takovém případě bude klientovi nabídnut kurz v jiném termínu, případně mu budou vráceny veškeré již uhrazené peněžní prostředky.
 2. Za neúčast klienta na výuce (tj. v případě zmeškání hodiny) neposkytuje Školitel žádnou kompenzaci.
 3. Každý klient, který absolvuje kurz, má nárok na obdržení certifikátu o absolvování kurzu. V případě, že má student o takovýto certifikát zájem, pak je povinen písemně či elektronicky požádat Školitele o jeho vydání. Školitel vydá osvědčení (certifikát) o absolvování kurzu nejpozději do 14 dnů od doručení takové žádosti.
 4. Školitel má právo provést jednostranně změnu v osobě lektora v konkrétním kurzu.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má klient, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy klient odeslal svou objednávku Školiteli a ten mu přijetí této objednávky potvrdil). Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu Školitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré již uhrazené peněžní prostředky, které od klienta v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržel.
 2. V případě, že bylo před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím služeb započato, a to na základě žádosti klienta, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nebude moci klient od této smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že klient svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, lektorů či Školitele nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu, má Školitel právo od smlouvy uzavřené s tímto klientem odstoupit. Právě uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového klienta k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.
 4. V ostatních případech se pro odstoupení od smluv bude postupovat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VI. ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Klient, který po prvním absolvovaném dni zahájeného kurzu dojde k rozhodnutí, že mu takový kurz nevyhovuje, má právo odstoupit od smlouvy, přičemž mu bude Školitelem vrácena celá již uhrazená cena takového kurzu. Klient je povinen v takovém případě vrátit Školiteli veškeré již poskytnuté učební materiály , a to bez zbytečného odkladu.
 2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 6 měsíců.
 3. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě.
 4. Klient uplatní reklamaci u Školitele písemně na adrese Údolní 75, 72529 Ostrava Petřkovice či elektronicky na emailové adrese info@english-club.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.
 5. Takováto písemná reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma klienta, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude Školitel reklamaci posuzovat.
 6. Školitel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s klientem na jiné lhůtě.
 7. Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží Školiteli.

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 2. Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

VIII. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

 1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi Školitelem a klientem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.
 2. Školitel a klient se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Veškerá písemná komunikace mezi Školitelem a klientem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.
 2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné objednávky, pokud Klient tyto informace sdělil.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Školitel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
 2. Klient objednáním služeb nebo zboží stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
 3. Klient je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Školitele. Klient bere na vědomí, že veškeré učební materiály, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů jsou duševním vlastnictvím Školitele a podléhají autorskoprávní ochraně.
 4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2023. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí všeobecné obchodní podmínky.